Spiga

เปิดรายชื่อ ส.ว.ลากตั้ง 74 คน ทหาร-ตำรวจได้มากสุดเปิดรายชื่อ ส.ว.ลากตั้ง 74 คน ทหาร-ตำรวจได้มากสุด 14 คน ทั้ง เสธ.อู้, อำนวย เพชรศิริ, สุนทร ซ้ายขวัญ ขณะที่นักธุรกิจติดโผ 8 คน อาทิ บุญชัย โชควัฒนา, ถาวร ลีนุตพงษ์, วรวุฒิ โรจนพานิช, อนุศาสน์ สุวรรณมงคล

ส่วนอดีต สนช.ติดโผ 8 คน ฟากสื่อมวลชน 5 คน เช่น สมชาย แสวงการ, คำนูณ สิทธิสมาน ที่เหลือคละเคล้ากันไป ในบรรดา ส.ว.สรรหา 74 คน แบ่งเป็นสัดส่วน ทหาร-ตำรวจ 13 คน ผู้หญิง 12 คน ผู้พิการ 1 คน อดีต สนช. 8 คน และมีผู้ที่อยู่ในเครือข่ายของกลุ่มพันธมิตร 4 คน

สืบเนื่องจากตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รวบรวมรายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากองค์กรภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นๆ จำนวน 1,087 องค์กร เสนอต่อคณะ กรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาพิจารณาสรรหาบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นสมาชิกวุฒิสภานั้นคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 114 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ดังปรากฏรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 74 คน เรียงตามลำดับตัวอักษรดังนี้

ภาครัฐ
1.นายจารึก อนุพงษ์ อายุ 62 ปี อดีตรองปลัดกระทรวงคมนาคม (เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนเสนอชื่อ)2.นายเจตน์ ศิรธรานนท์ อายุ 58 ปี อดีต ผอ.รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี (กระทรวงสาธารณสุขเสนอชื่อ)
3.นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ อายุ 61 ปี อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอชื่อ)
4.พล.ร.อ.ณรงค์ ยุทธวงศ์ อายุ 66 ปี อดีต ผบ.สูงสุด (กองทัพเรือเสนอชื่อ)
5.นายพิเชต สุนทรพิพิธ อายุ 67 ปี อดีตผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอชื่อ)
6.นายไพบูลย์ นิติตะวัน อายุ 54 ปี นักธุรกิจ อดีตที่ปรึกษาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.เสนอชื่อ)
7.พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช อายุ 60 ปี อดีต ผช.ผบ.ทบ. (สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเสนอชื่อ)
8.นายสงคราม ชื่นภิบาล อายุ 66 ปี อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อ)
9.นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ อายุ 61 ปี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (จังหวัดนครราชสีมาเสนอชื่อ) 10.พล.ท.สุจินดา สุทธิพงศ์ อายุ 59 ปี ผู้ชำนาญการ กรมราชองครักษ์ (กรมราชองครักษ์เสนอชื่อ)
11.นายสุพจน์ โพธิ์ทองคำ อายุ 67 ปี อดีตผู้ว่าฯชัยภูมิ (จังหวัดชัยภูมิเสนอชื่อ)
12.นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล อายุ 46 ปี นักธุรกิจ กรรมการสภาวัฒนธรรม จ.ปัตตานี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสนอชื่อ)
13.พล.อ.อ.อาคม กาญจนหิรัญ อายุ 60 ปี อดีตเจ้ากรมกำลังพลทหาร (กองทัพอากาศเสนอชื่อ)
14.พล.ต.อ.อำนวย เพชรศิริ อายุ 61 ปี อดีตรอง ผบ.ตร. (สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอชื่อ)

ภาควิชาการ
1.รศ.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล อายุ 59 ปี นักวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลเสนอชื่อ)
2.นายคำนูณ สิทธิสมาน อายุ 52 ปี สื่อมวลชน (มูลนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษาเสนอชื่อ)
3.นายจำนงค์ สวมประคำ อายุ 65 ปี อดีตเลขาธิการวุฒิสภา (มูลนิธิศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเสนอชื่อ)
4.นายโชติรัส ชวนิชย์ อายุ 53 ปี อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (ม.อีสเทิร์นเอเชียเสนอชื่อ)
5.ศ.เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ อายุ 65 ปี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอชื่อ)
6.รศ.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต อายุ 64 ปี นายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย (สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยเสนอชื่อ)
7.นายธนู กุลชล อายุ 66 ปี นักบริหารและจัดการการอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยกรุงเทพเสนอชื่อ)
8.นายประสาร มฤคพิทักษ์ อายุ 60 ปี นักฝึกอบรมทางวิชาการ (มูลนิธิ 14 ตุลา เสนอชื่อ)
9.รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์ อายุ 65 ปี คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเสนอชื่อ)
10.ศ.ภิชาน นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ อายุ 65 ปี อดีตเลขาธิการแพทยสภา (ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเสนอชื่อ)
11.พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี อายุ 62 ปี อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 (สมาคมโรงเรียนนายร้อยตำรวจเสนอชื่อ)
12.นายวิทวัส บุญญสถิต อายุ 59 ปี นักธุรกิจ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเสนอชื่อ)
13.ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ อายุ 61 ปี กรรมการแพทยสภา (ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยเสนอชื่อ)
14.ศ.สุกัญญา สุดบรรทัด อายุ 61 ปี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรมเสนอชื่อ)
15.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อายุ 55 ปี ทนายความ (เนติบัณฑิตยสภาเสนอชื่อ)

ภาควิชาชีพ
1.พล.ต.ต.เกริก กัลยาณมิตร อายุ 63 ปี ข้าราชการบำนาญ (สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาพิจิตรเสนอชื่อ)
2.นายชลิต แก้วจินดา อายุ 62 ปี วิศวกร เกษตรกรชาวไร้อ้อย (สมาคมชาวไร่อ้อยลูกพระยาพิชัยเสนอชื่อ)3.นายตวง อันทะไชย อายุ 46 ปี นักกฎหมายด้านการศึกษา (สมาคมข้าราชการพลเรือนและบุคลากร กระทรวงศึกษาเสนอชื่อ)
4.ศ.ทัศนา บุญทอง อายุ 65 ปี อดีตนายกสภาการพยาบาล (สภาการพยาบาลเสนอชื่อ)
5.รศ.พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ อายุ 67 ปี อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยเสนอชื่อ)
6.นายรุสดี บินหะยีสะมะแอ อายุ 50 ปี เกษตรกร (ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนราธิวาส จำกัดเสนอชื่อ)
7.นายไรน่าน อรุณรังษี อายุ 64 ปี ที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรมสถานทูตอิหร่าน (สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ภูธรเสนอชื่อ)
8.นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ อายุ 56 ปี นักธุรกิจ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย (สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเสนอชื่อ)
9.ศ.ภิชาน วีระ มาวิจักขณ์ อายุ 64 ปี อดีตอธิบดีกรมโรงานอุตสาหกรรม นายกสภาวิศวกร (สภาวิศวกรเสนอชื่อ)
10.นายสมชาย แสวงการ อายุ 46 ปี สื่อมวลชนด้านวิทยุและโทรทัศน์ (มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดเสนอชื่อ) 11.นายสมัคร เชวภานันท์ อายุ 59 ปี อุปนายกสภาทนายความ โฆษกสภาทนายความ (สภาทนายความเสนอชื่อ)
12.พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ อายุ 61 ปี อดีต ผบ.สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทยเสนอชื่อ)
13.นายอนันต์ วรธิติพงศ์ อายุ 53 ปี นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย (สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยเสนอชื่อ)
14.นายอนุรักษ์ นิยมเวช อายุ 43 ปี กรรมการผู้จัดการ บริษัท กฎหมายธุรกิจอนุรักษ์ จำกัด (มูลนิธิสหพันธ์ธุรกิจการออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ)
15.รศ.อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์ อายุ 60 ปี อดีตประธานสภาอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก เสนอชื่อ)

ภาคเอกชน
1.นายถาวร ลีนุตพงษ์ อายุ 50 ปี กรรมการบริหารบริษัท ยนตรกิจกรุ๊ป จำกัด (สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท เอ.ที.พี.อินดัสตรี จำกัด เสนอชื่อ)
2.นายธวัช บวรวนิชยกูร อายุ 52 ปี นักธุรกิจ (สมาคมอัสสัมชัญเสนอชื่อ)
3.นายธีระจิตต์ สถิโรตมวงศ์ อายุ 66 ปี นักธุรกิจ (หอการค้าไทย-นอร์เวย์ เสนอชื่อ)
4.นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน อายุ 58 ปี นักบริหารธุรกิจไบโอเทคโนโลยี (สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอชื่อ)
5.นายบุญชัย โชควัฒนา อายุ 61 ปี นักธุรกิจ (มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เสนอชื่อ)
6.นายพิชัย อุตมาภินันท์ อายุ 57 ปี อดีตนายกสมาคมการฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย (สมาคมการฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทยเสนอชื่อ)
7.ร.ท.ภูมิศักดิ์ หงส์หยก อายุ 61 ปี ประธานชมรมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต (หอการค้าจังหวัดภูเก็ตเสนอชื่อ)
8.นางยุวดี นิ่มสมบุญ อายุ 62 ปี นายกสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติ (สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เสนอชื่อ)
9.นางรสสุคนธ์ ภูริเดช อายุ 65 ปี ข้าราชการบำนาญกรมสรรพากร (สมาคมแม่ดีเด่นและพ่อตัวอย่างแห่งชาติเสนอชื่อ)
10.นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อายุ 47 ปี ที่ปรึกษาอิสระด้านกฎหมายภาษีอากร นิติบุคคล (สมาคมอาคารชุดเซ็นจูเรียนปาร์คเสนอชื่อ)
11.นายวรินทร์ เทียมจรัส อายุ 59 ปี รองประธานกรรมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสภาทนายความ (มูลนิธิเพื่อนช้างเสนอชื่อ)
12.นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม อายุ 56 ปี ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ซวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด (สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทยเสนอชื่อ)
13.พ.ต.อ.สนธยา แสงเภา อายุ 61 ปี ที่ปรึกษาส่วนงานมวลชนและกิจการพิเศษ สำนักงานเลขาธิการ กอ.รมน. (สมาคมไทยซิกข์รักษาความมั่นคงภายในเสนอชื่อ)
14.นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ อายุ 63 ปี สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หอการค้าจังหวัดชลบุรี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเสนอชื่อ)
15.นางอุไร คุณานันทกุล อายุ 63 ปี นักธุรกิจ (สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยเสนอชื่อ)

ภาคอื่นๆ
1.พ.ท.กมล ประจวบเหมาะ อายุ 72 ปี อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทยเสนอชื่อ)
2.พล.อ.เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ อายุ 62 ปี อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมและ (สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลเสนอชื่อ)
3.พล.อ.อ.ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร อายุ 61 ปี อดีต ผช.ผบ.ทอ. (สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศเสนอชื่อ)
4.นางทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์ อายุ 64 ปี อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯเสนอชื่อ)
5.นายประสงค์ นุรักษ์ อายุ 64 ปี นักวิชาการอิสระ (สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเสนอชื่อ)
6.ศ.พิเศษ ประสพสุข บุญเดช อายุ 63 ปี อดีตประธานศาลอุทธรณ์ (มูลนิธิ ศ.อดุล วิเชียรเจริญและศิษย์เสนอชื่อ)
7.ม.ร.ว.ปรียนันทนา รังสิต อายุ 55 ปี ประธานมูลนิธิวิภาวดีรังสิต (มูลนิธิวิภาวดีรังสิตเสนอชื่อ)
8.นายไพโรจน์ ถัดทะพงษ์ อายุ 61 ปี ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษาโรงเรียนจุฬาภณราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก (โรงเรียนจุฬาภณราชวิทยาลัยเสนอชื่อ)
9.นายมณเฑียร บุญตัน อายุ 43 ปี นายกสมาคมตาบอดแห่งประเทศไทย (สมาคมตาบอดแห่งประเทศไทยเสนอชื่อ)
10.นายวรวุฒิ โรจนพานิช อายุ 61 ปี อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย กรรมการสภามวยโลก (สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์เสนอชื่อ)
11.นายแวดือรามา มะมิงจิ อายุ 58 ปี ประธานกรรมการอิสลาม จ.ปัตตานี และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยาเสนอชื่อ)
12.พล.ต.ต.สุเทพ สุขสงวน อายุ 66 ปี อดีตสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ปี 2516 (มูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวฯเสนอชื่อ)
13.พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ อายุ 63 ปี อดีตรอง ผบ.ตร. (สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯเสนอชื่อ)
14.ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย อายุ 52 ปี ผู้บริหารสถานพยาบาลเอกชน ทันตแพทย์ (มูลนิธิศุภมิตรร่วมใจเสนอชื่อ)
15.นายอิทธิพล เรืองวรบูรณ์ อายุ 61 ปี เกษตรกร กำนันยอดเยี่ยมปี 2534 (สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเสนอชื่อ)

หมายเหตุ - เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะกรรมการสรรหาวุฒิสภา (ส.ว.) แถลงรายชื่อ ส.ว.ทั้ง 74 คน ภายหลัง กกต.ทั้ง 5 คน ลงนามประกาศรับรองตามกฎหมาย

ที่มา: มติชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


0 ความคิดเห็น: